Naturen

Naturpark Nakskov Fjord er først og fremmest kendt for sit enestående kulturmiljø, men fjorden er meget mere end det. Det er også et vigtigt Natura 2000 område og store dele er vildtreservat. Under fællesbetegnelsen Natura 2000 ligger et fuglebeskyttelsesområde, et habitatområde og et ramsarområde. 

Ryler og hjejler flyver ved Albuetangen
Vadefugle ved Albuetangen

Alt dette skyldes, at fjorden efter europæisk standard rummer store koncentrationer af rastende fugle, har sårbare ynglefugle og i fjorden findes en række europæisk truede naturtyper.

Det er først og fremmest fuglene som er interessante. Særligt i vinterhalvåret raster gæs, ænder og andre vandfugle i tusindtal. Vi har oplevet at sejle i tætte fugleflokke med postbåden, hvor vi måtte sejle langsomt af hensyn til fuglene.

På og omkring fjorden yngler desuden er række truede og beskyttede frøer og tudser, som har betydelige bestande her i dette lune hjørne af Danmark. På Albuen kan du blandt andet opleve Østdanmarks største bestand af strandtudser.

Især på strandengene vokser desuden en række mere eller mindre sjældne planter. 

Alle steder støder man på naturtyper som er sjældne efter europæisk standard. Dem kan vi beskytte, så gæster fra andre europæiske lande kan opleve den særlige natur.